+386(5)7302370
·
odvetnik@ravbar.si
·
Pon-Pet 09:00-17:00

Civilno pravo

Rešujemo premoženjske spore med posamezniki

Na področju civilnega prava pokrivamo širok spekter pravnih storitev, s katerimi sodno in izvensodno rešujemo premoženjske spore med posamezniki ter zagotavljamo vsestransko pravno asistenco pri reševanju pravnih vprašanj iz vsakdanjega življenja.

Obligacijsko pravo:

Naše storitve zajemajo sestavljanje pogodb, uveljavljanje pogodbenih zahtevkov, uveljavljanje zahtevkov iz naslova poslovne in neposlovne odškodninske odgovornosti dolžnikov ter uveljavljanje zahtevkov iz naslova civilnih reparacij;

Stvarno pravo:

Poskrbimo za pravno varstvo stvarnih pravic, ki jih imajo imetniki na premičnih in nepremičnih stvareh ter poskrbimo za pravno varstvo v posestnih pravdah.

Družinsko pravo:

Nudimo storitve pri urejanju pravnih vprašanj, povezanih z družinskimi odnosi in razmerji.

Dedno pravo:

Rešujemo spore, ki nastanejo  pri  prenosu premoženja od umrlega posameznika na njegove zakonite dediče.

Storitve na področju pogodbenega prava:

 • Sestavljamo pogodbe (prodajna, darilna, najemna, gradbena pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba, pogodba o ustanovitvi služnosti …);
 • Svetujemo glede izbire institutov za zavarovanje pogodbenih obveznosti;
 • Pravno tolmačimo pogodbene institute in razlagamo pogodbena določila;
 • Uveljavljamo ničnost in izpodbojnost pogodb;
 • Zastopamo pogodbene stranke pri izterjavi dolgov;

Storitve na področju odškodninskega prava in civilnih reparacij

 • Izterjujemo poslovne in neposlovne odškodninske terjatve iz naslova premoženjske in nepremoženjske škode (prometne nesreče, nezgode pri delu, padci na javnih površinah, zdravniške napake, razžalitve časti in dobrega imena, kršitve pogodb, …);
 • Zastopamo kupce pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov (in zahtevkov na povračilo posredne škode) zoper prodajalce iz naslova stvarnih in pravnih napak na predmetu prodaje;
 • Zastopamo naročnike pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov in zahtevkov na povračilo posredne škode zoper izvajalce, nadzorne inženirje in projektante iz naslova odgovornosti za stvarne napake gradbe;
 • Uveljavljamo terjatve iz naslova neupravičene obogatitve (civilne reparacije);

Storitve na področju stvarnega prava

 • Zastopamo v postopkih zaradi motenja posesti;
 • Zastopamo v postopkih zaradi varstva lastninske pravice (vindikacijska tožba, negatorna tožba, publicianska tožba, tožba na priposestovanje lastninske pravice);
 • Zastopamo v postopkih s področja sosedskega prava (postopki za določitev nujne poti, postopki urejanje meje…);
 • Zastopamo v postopkih delitve skupnega in solastnega premoženja (tudi pri oblikovanju etažne lastnine);
 • Svetujemo glede izbire stvarnopravni zavarovanje pogodbenih terjatev;
 • Sestavljamo pogodbe o ustanavljanje stvarnih in osebnih služnosti;
 • Zastopamo v postopkih zaradi varstva služnostne pravice (varstvo služnostne pravice, priposestvovanje služnostne pravice, ugotovitev obstoja služnostne pravice);
 • Zastopamo etažne lastnike v civilnopravnih razmerjih;
 • Vlagamo hipotekarne in devastacijske tožbe;

Storitve na področju dednega prava

 • Vlagamo tožbe zaradi izločitve iz zapustnikovega premoženja;
 • Vlagamo tožbe zaradi prikrajšanja nujnega deleža;
 • Vlagamo tožbe zaradi razdedinjenja nujnega dediča;
 • Sestavljamo oporoke;
 • Vlagamo tožbe na razveljavitev oporoke;
 • Vlagamo tožbe zaradi dokazovanja obstoja oporoke;
 • Vlagamo dediščinske tožbe (v primeru novega dediča, pozneje najdenih oporok);
 • Zastopamo v zapuščinskih postopkih;

Storitve na področju družinskega prava

 • Zastopamo v postopkih zaradi razveze zakonske zveze;
 • Svetujemo glede celovitega urejanja premoženjskih razmerij med zakonci po razvezi zakonske zveze in zastopamo v sodnih postopkih glede teh vprašanj (delitev skupnega premoženja, uveljavljanje večjega deleža na skupnem premoženju, zahtevki zaradi vlaganja skupnega premoženja v posebno premoženje enega zakonca, zahtevki zaradi vlaganja posebnega premoženja v skupno premoženje zakoncev, zahtevki zaradi vlaganj skupnega premoženja v premoženje tretje osebe …);

Pokličite ali pišite!


+386(5)7302370
odvetnik@ravbar.si
Pon – Pet 09:00-17:00